Felaktigt organisationsnummer
Felaktig e-post
Felaktigt företagsnamn
Felaktigt namn
Felaktig adress
Felaktig ort eller postnummer
Felaktigt land
Felaktigt telefonnummer
Felaktigt ÅF-ID
Felaktigt meddelande

Betala domännamn med:

Faktura Kreditkort
Genom att klicka på beställ så godkänner ni våra avtalsvillkor
Du måste godkänna avtalet
Jag accepterar

By allowing Nordreg AB to be payer on your domain name, you agree that you give Nordreg AB the right to make payments to DK Hostmaster on your behalf. You can at any point change this at DK Hostmaster's self-s ervice. Read more about DK Hostmaster and paying directly to DK Hostmaster here https://www.dk-hostmaster.dk/dk-hostmaster

"Your application for the specified .dk domain name will be sent to DK Hostmaster A/S. DK Hostmaster A/S will contact you to enter into an agreement on the right to use the domain name according to the te rms and conditions that apply hereto. This is a condition for becoming registrant of the domain name. In this context, you agree, pursuant to Section 18 (2) (13) of the Danish Consumer Contract Act, to renounce the right to withdraw from the agreement on the right to use the specified .dk domain name. Furthe rmore, you give your consent for DK Hostmaster A/S, as domain administrator, to use your personal data in accordance with its personal data policy.

Allmänna villkor för webbhotelltjänst och övriga tjänster levererade av FSD Internet Tjänster AB (nedan kallat FS Data).

Beställningar är bindande och tecknas i enlighet med dessa Allmänna Villkor och övrig information på www.fsdata.se.

Registrering av .se domännamn gäller i enlighet med II-stiftelsen´s allmänna villkor.

Övriga domännamn registreras i enlighet med respektive toppdomännamnsadministratörs villkor.

1. F S Data upplåter tjänst för utrymme och kapacitet hos virtuell www-server till www-gäst. Servern är ansluten till Internet. Detta avtal gäller tills vidare med uppsägningstid enligt nedan (faktureringsperiod, normalt 12 månader).

2. Periodkostnaden (normalt årsvis) för www-utrymmet måste alltid vara F S Data tillhanda senast samma dag som perioden påbörjas alternativ enligt förfallodag på F S Datas faktura för aktuell period. I annat fall kan www-utrymme och konto stängas av, periodavgifter debiteras även vid avstängt utrymme. Förutbetalda (fakturerade) periodkostnader återbetalas ej till www-gäst även om dessa skulle sträcka sig längre fram i tiden än uppsägningstiden (normalt tre månader).

3. Uppsägning av webbhotelltjänst utan särskilt avtalad/avvikande bindningtid kan sägas upp när som helst med tre månaders uppsägninsgtid. Konto och övriga tjänster finns tillgängliga minst tre månader efter uppsägningstidpunkten och debiteras för denna period (se även punkt 2). Efter uppsägningstiden är passerad stängs samtliga tjänster och ev innehåll och övrig data kan komma att raderas. Uppsägning skall ske skriftligen och bekräftas brevledes till senast aktuell faktureringsadress inom en månad. I annat fall är uppsägning ej giltig. Uppsägning ska skickas med vanlig post (ej rek), fax eller som helpdeskärende.

4. Vid betalning årsvis debiteras inga ytterligare kostnader. För skriftliga betalningspåminnelser, inkassokrav och andra indrivningsåtgärder har www-gästen skyldighet att betala lagstadgade kostnader. Om ej annat anges är samtliga priser som F S Data refererar till angivna exkl moms. Detta gäller på denna webbplats såväl som i alla övrig sammanhang.

5. Tjänster och övrigt som ingår i respektive konto/tjänst finns publicerat på denna webbplats. Utökat utrymme, trafikkapacitet och övriga tilläggstjänster kan normalt aktiveras till kontot. Kostnad för detta debiteras med vid varje tillfälle gällande prissättning. Prisändring aviseras minst 30 dagar i förväg på denna webbplats.

6. Www-gäst är själv helt ansvarig för innehållet i sitt www-utrymme, F S Data har inget ansvar för innehållet. Www-gästen får använda utrymmet för valfritt ändamål med följande undantag:

  • Innehållet får inte bryta mot gällande lagstiftning.
  • Innehållet eller utnyttjandet av webbplatsen och därtill hörande resurser får inte bryta mot vedertagen så kallad "netiquette". Massutskick av e-post till mottagare som ej beställt detta (så kallad "spam") är till exempel inte tillåten.
  • F S Data, övriga kunder/konto eller annan får ej skadas eller utsättas för någon form av sabotage.


7. Om någon eller flera av ovanstående punkter överträds har F S Data rätt att med omedelbar verkan avstänga www-gästen från www-hotellet. Www-gästen är ansvarig för sitt innehåll och övrigt beteende oavsett om detta sker med uppsåt eller av oförstånd.

8. F S Data förbinder sig att www-utrymmet och kontot ska vara tillgängligt och fungerande minst 99,9% av den abonnerade tiden. Om www-utrymmet är tillgängligt mindre tid, minskas månadsavgiften med 1/725-del för varje påbörjad timme som www-utrymmet ej är tillgängligt (utöver 0,1 %). Prisreduktion och tillgänglighetsgaranti är årsbaserat. Några ytterligare ersättnings- eller skadeståndsanspråk kan ej ställas mot F S Data vid otillgängligt eller obrukbart www-utrymme. F S Data kan aldrig åläggas att ersätta större belopp per månad än motsvarande månadsavgift. Om felet ligger utanför F S Data:s möjlighet till kontroll och felavhjälpning utgår ingen ersättning. Det åligger www-gästen att själv påtala otillgängligt www-utrymme samt ersättningsanspråk för detta (enligt punkt 8).

9. Till www-utrymmet finns också normalt möjlighet till mottagning och sändning av e-post. E-posttjänsten är avsedd för kundens eget bruk för personer eller funktioner med koppling till kunden. Tjänster kring e-post kan utökas och förändras allt eftersom tekniken förbättras och förändras. FS Data förbehåller sig rätten att begränsa e-posttjänsten vid uppenbart missbruk. Tillgängliga tjänster till respektive konto/tjänst finns publicerade på denna webbplats. Några skadestånds- eller andra ersättningsanspråk kan ej ställas mot F S Data för funktionsstörningar, förändringar, begränsningar eller liknande  beträffande e-posttjänsten.

10. Funktionsstörningar på webbhotellkonto kan felanmälas till F S Data:s support. Support finns tillgänglig enligt vid var tid gällande information på F S Data:s webbplats. Vid felanmälan som visar sig bero på felaktigt användande av webbkonto, t ex programmeringsfel, förbehåller sig F S Data rätten att debitera felsöknings- och/eller felavhjälpningskostnad enligt gällande timersättning.

11. Ersättning från FS Data och/eller Nordreg är begränsad till maximalt motsvarande belopp som respektive levererad tjänst debiteras till kund. Högre belopp än det som faktureras kund för tjänst kan aldrig ersättas oavsett typ av skada, defekt eller brist i leverans eller andra problem. Indirekt skada ersätts ej. Kund har ej rätt att kvittera en skuld mot en fodran gentemot FS Data.

12. Om F S Data ska ansöka och registrera domännamn hos II-stiftelsen eller annan motsvarande myndighet eller organisation som administrerar domännamn (toppdomännamnsadministratör), ansöker F S Data om namnet åt www-gästen. Det åligger www-gästen att själv försäkra sig om rättigheten till det domännamn han önskar. F S Data har inget ansvar för konsekvenser orsakade av namnansökningar som toppdomännamnsadministratören inte godkänner eller vid senare tillfälle återtar. II-stiftelsen´s regler för domännamn finns på www.iis.se. Om toppdomännamnsadministratör debiterar eller beslutar att debitera registrerings- eller annan avgift (till exempel periodavgift) för domännamnsregistreringar åligger det www-gästen att själv betala denna avgift.

13. Konto/tjänster får normalt överlåtas till annan men först efter godkännande från F S Data.

14. F S Data har inget ansvar för upprätthållande av www-hotellet om dess möjligheter inskränks av annan part, till exempel myndighetsbeslut.

15. Webbhotellkonto levereras med 30 dagars öppet köp. Villkor för detta gäller enligt Öppet köp. I övrigt gäller om www-gäst är privatperson Distansavtalslagen. Www-gäst accepterar att F S Data påbörjar utförande av tjänst under ångerfristen (Distans- och hemförsäljningslag 2005:59 §4) med primärt syfte att påskynda leverans av tjänst. I det fall detta ej önskas måste särskilt meddelade lämnas av www-gäst till F S Data i samband med beställning att www-gäst accepterar minst 14 dagars leveranstid av samtliga tjänster.

16. Samtliga uppgifter på vår webbplats med reservation för eventuella tryckfel samt att villkor och priser för externa tjänster kan ändras utan föregående avisering (till exempel domännamnskostnader och villkor för domännamnsregistrering till toppdomännamnsadministratör).

17. Innehållet i detta avtal kan ändras av F S Data och meddelas då www-gästen senast 30 dagar innan det nya innehållet träder i kraft. Detta meddelas genom information på denna webbplats.

Felaktigt personnummer
Felaktig e-post
Felaktigt namn
Felaktig adress
Felaktig ort eller postnummer
Felaktigt land
Felaktigt telefonnummer
Felaktig ÅF-id
Felaktigt meddelande

Betala domännamn med:

Faktura Kreditkort
Genom att klicka på beställ så godkänner ni våra avtalsvillkor
Du måste godkänna avtalet
Jag accepterar

By allowing Nordreg AB to be payer on your domain name, you agree that you give Nordreg AB the right to make payments to DK Hostmaster on your behalf. You can at any point change this at DK Hostmaster's self-s ervice. Read more about DK Hostmaster and paying directly to DK Hostmaster here https://www.dk-hostmaster.dk/dk-hostmaster

"Your application for the specified .dk domain name will be sent to DK Hostmaster A/S. DK Hostmaster A/S will contact you to enter into an agreement on the right to use the domain name according to the te rms and conditions that apply hereto. This is a condition for becoming registrant of the domain name. In this context, you agree, pursuant to Section 18 (2) (13) of the Danish Consumer Contract Act, to renounce the right to withdraw from the agreement on the right to use the specified .dk domain name. Furthe rmore, you give your consent for DK Hostmaster A/S, as domain administrator, to use your personal data in accordance with its personal data policy.

Allmänna villkor för webbhotelltjänst och övriga tjänster levererade av FSD Internet Tjänster AB (nedan kallat FS Data).

Beställningar är bindande och tecknas i enlighet med dessa Allmänna Villkor och övrig information på www.fsdata.se.

Registrering av .se domännamn gäller i enlighet med II-stiftelsen´s allmänna villkor.

Övriga domännamn registreras i enlighet med respektive toppdomännamnsadministratörs villkor.

1. F S Data upplåter tjänst för utrymme och kapacitet hos virtuell www-server till www-gäst. Servern är ansluten till Internet. Detta avtal gäller tills vidare med uppsägningstid enligt nedan (faktureringsperiod, normalt 12 månader).

2. Periodkostnaden (normalt årsvis) för www-utrymmet måste alltid vara F S Data tillhanda senast samma dag som perioden påbörjas alternativ enligt förfallodag på F S Datas faktura för aktuell period. I annat fall kan www-utrymme och konto stängas av, periodavgifter debiteras även vid avstängt utrymme. Förutbetalda (fakturerade) periodkostnader återbetalas ej till www-gäst även om dessa skulle sträcka sig längre fram i tiden än uppsägningstiden (normalt tre månader).

3. Uppsägning av webbhotelltjänst utan särskilt avtalad/avvikande bindningtid kan sägas upp när som helst med tre månaders uppsägninsgtid. Konto och övriga tjänster finns tillgängliga minst tre månader efter uppsägningstidpunkten och debiteras för denna period (se även punkt 2). Efter uppsägningstiden är passerad stängs samtliga tjänster och ev innehåll och övrig data kan komma att raderas. Uppsägning skall ske skriftligen och bekräftas brevledes till senast aktuell faktureringsadress inom en månad. I annat fall är uppsägning ej giltig. Uppsägning ska skickas med vanlig post (ej rek), fax eller som helpdeskärende.

4. Vid betalning årsvis debiteras inga ytterligare kostnader. För skriftliga betalningspåminnelser, inkassokrav och andra indrivningsåtgärder har www-gästen skyldighet att betala lagstadgade kostnader. Om ej annat anges är samtliga priser som F S Data refererar till angivna exkl moms. Detta gäller på denna webbplats såväl som i alla övrig sammanhang.

5. Tjänster och övrigt som ingår i respektive konto/tjänst finns publicerat på denna webbplats. Utökat utrymme, trafikkapacitet och övriga tilläggstjänster kan normalt aktiveras till kontot. Kostnad för detta debiteras med vid varje tillfälle gällande prissättning. Prisändring aviseras minst 30 dagar i förväg på denna webbplats.

6. Www-gäst är själv helt ansvarig för innehållet i sitt www-utrymme, F S Data har inget ansvar för innehållet. Www-gästen får använda utrymmet för valfritt ändamål med följande undantag:

  • Innehållet får inte bryta mot gällande lagstiftning.
  • Innehållet eller utnyttjandet av webbplatsen och därtill hörande resurser får inte bryta mot vedertagen så kallad "netiquette". Massutskick av e-post till mottagare som ej beställt detta (så kallad "spam") är till exempel inte tillåten.
  • F S Data, övriga kunder/konto eller annan får ej skadas eller utsättas för någon form av sabotage.


7. Om någon eller flera av ovanstående punkter överträds har F S Data rätt att med omedelbar verkan avstänga www-gästen från www-hotellet. Www-gästen är ansvarig för sitt innehåll och övrigt beteende oavsett om detta sker med uppsåt eller av oförstånd.

8. F S Data förbinder sig att www-utrymmet och kontot ska vara tillgängligt och fungerande minst 99,9% av den abonnerade tiden. Om www-utrymmet är tillgängligt mindre tid, minskas månadsavgiften med 1/725-del för varje påbörjad timme som www-utrymmet ej är tillgängligt (utöver 0,1 %). Prisreduktion och tillgänglighetsgaranti är årsbaserat. Några ytterligare ersättnings- eller skadeståndsanspråk kan ej ställas mot F S Data vid otillgängligt eller obrukbart www-utrymme. F S Data kan aldrig åläggas att ersätta större belopp per månad än motsvarande månadsavgift. Om felet ligger utanför F S Data:s möjlighet till kontroll och felavhjälpning utgår ingen ersättning. Det åligger www-gästen att själv påtala otillgängligt www-utrymme samt ersättningsanspråk för detta (enligt punkt 8).

9. Till www-utrymmet finns också normalt möjlighet till mottagning och sändning av e-post. E-posttjänsten är avsedd för kundens eget bruk för personer eller funktioner med koppling till kunden. Tjänster kring e-post kan utökas och förändras allt eftersom tekniken förbättras och förändras. FS Data förbehåller sig rätten att begränsa e-posttjänsten vid uppenbart missbruk. Tillgängliga tjänster till respektive konto/tjänst finns publicerade på denna webbplats. Några skadestånds- eller andra ersättningsanspråk kan ej ställas mot F S Data för funktionsstörningar, förändringar, begränsningar eller liknande  beträffande e-posttjänsten.

10. Funktionsstörningar på webbhotellkonto kan felanmälas till F S Data:s support. Support finns tillgänglig enligt vid var tid gällande information på F S Data:s webbplats. Vid felanmälan som visar sig bero på felaktigt användande av webbkonto, t ex programmeringsfel, förbehåller sig F S Data rätten att debitera felsöknings- och/eller felavhjälpningskostnad enligt gällande timersättning.

11. Ersättning från FS Data och/eller Nordreg är begränsad till maximalt motsvarande belopp som respektive levererad tjänst debiteras till kund. Högre belopp än det som faktureras kund för tjänst kan aldrig ersättas oavsett typ av skada, defekt eller brist i leverans eller andra problem. Indirekt skada ersätts ej. Kund har ej rätt att kvittera en skuld mot en fodran gentemot FS Data.

12. Om F S Data ska ansöka och registrera domännamn hos II-stiftelsen eller annan motsvarande myndighet eller organisation som administrerar domännamn (toppdomännamnsadministratör), ansöker F S Data om namnet åt www-gästen. Det åligger www-gästen att själv försäkra sig om rättigheten till det domännamn han önskar. F S Data har inget ansvar för konsekvenser orsakade av namnansökningar som toppdomännamnsadministratören inte godkänner eller vid senare tillfälle återtar. II-stiftelsen´s regler för domännamn finns på www.iis.se. Om toppdomännamnsadministratör debiterar eller beslutar att debitera registrerings- eller annan avgift (till exempel periodavgift) för domännamnsregistreringar åligger det www-gästen att själv betala denna avgift.

13. Konto/tjänster får normalt överlåtas till annan men först efter godkännande från F S Data.

14. F S Data har inget ansvar för upprätthållande av www-hotellet om dess möjligheter inskränks av annan part, till exempel myndighetsbeslut.

15. Webbhotellkonto levereras med 30 dagars öppet köp. Villkor för detta gäller enligt Öppet köp. I övrigt gäller om www-gäst är privatperson Distansavtalslagen. Www-gäst accepterar att F S Data påbörjar utförande av tjänst under ångerfristen (Distans- och hemförsäljningslag 2005:59 §4) med primärt syfte att påskynda leverans av tjänst. I det fall detta ej önskas måste särskilt meddelade lämnas av www-gäst till F S Data i samband med beställning att www-gäst accepterar minst 14 dagars leveranstid av samtliga tjänster.

16. Samtliga uppgifter på vår webbplats med reservation för eventuella tryckfel samt att villkor och priser för externa tjänster kan ändras utan föregående avisering (till exempel domännamnskostnader och villkor för domännamnsregistrering till toppdomännamnsadministratör).

17. Innehållet i detta avtal kan ändras av F S Data och meddelas då www-gästen senast 30 dagar innan det nya innehållet träder i kraft. Detta meddelas genom information på denna webbplats.

Felaktigt kundnummer
Felaktig helpdesk-kod

Betala domännamn med:

Faktura Kreditkort
Genom att klicka på beställ så godkänner ni våra avtalsvillkor
Du måste godkänna avtalet
Jag accepterar

By allowing Nordreg AB to be payer on your domain name, you agree that you give Nordreg AB the right to make payments to DK Hostmaster on your behalf. You can at any point change this at DK Hostmaster's self-s ervice. Read more about DK Hostmaster and paying directly to DK Hostmaster here https://www.dk-hostmaster.dk/dk-hostmaster

"Your application for the specified .dk domain name will be sent to DK Hostmaster A/S. DK Hostmaster A/S will contact you to enter into an agreement on the right to use the domain name according to the te rms and conditions that apply hereto. This is a condition for becoming registrant of the domain name. In this context, you agree, pursuant to Section 18 (2) (13) of the Danish Consumer Contract Act, to renounce the right to withdraw from the agreement on the right to use the specified .dk domain name. Furthe rmore, you give your consent for DK Hostmaster A/S, as domain administrator, to use your personal data in accordance with its personal data policy.

Allmänna villkor för webbhotelltjänst och övriga tjänster levererade av FSD Internet Tjänster AB (nedan kallat FS Data).

Beställningar är bindande och tecknas i enlighet med dessa Allmänna Villkor och övrig information på www.fsdata.se.

Registrering av .se domännamn gäller i enlighet med II-stiftelsen´s allmänna villkor.

Övriga domännamn registreras i enlighet med respektive toppdomännamnsadministratörs villkor.

1. F S Data upplåter tjänst för utrymme och kapacitet hos virtuell www-server till www-gäst. Servern är ansluten till Internet. Detta avtal gäller tills vidare med uppsägningstid enligt nedan (faktureringsperiod, normalt 12 månader).

2. Periodkostnaden (normalt årsvis) för www-utrymmet måste alltid vara F S Data tillhanda senast samma dag som perioden påbörjas alternativ enligt förfallodag på F S Datas faktura för aktuell period. I annat fall kan www-utrymme och konto stängas av, periodavgifter debiteras även vid avstängt utrymme. Förutbetalda (fakturerade) periodkostnader återbetalas ej till www-gäst även om dessa skulle sträcka sig längre fram i tiden än uppsägningstiden (normalt tre månader).

3. Uppsägning av webbhotelltjänst utan särskilt avtalad/avvikande bindningtid kan sägas upp när som helst med tre månaders uppsägningstid. Konto och övriga tjänster finns tillgängliga minst tre månader efter uppsägningstidpunkten och debiteras för denna period (se även punkt 2). Efter uppsägningstiden är passerad stängs samtliga tjänster och ev innehåll och övrig data kan komma att raderas. Uppsägning skall ske skriftligen och bekräftas brevledes till senast aktuell faktureringsadress inom en månad. I annat fall är uppsägning ej giltig. Uppsägning ska skickas med vanlig post (ej rek), fax eller som helpdeskärende.

4. Vid betalning årsvis debiteras inga ytterligare kostnader. För skriftliga betalningspåminnelser, inkassokrav och andra indrivningsåtgärder har www-gästen skyldighet att betala lagstadgade kostnader. Om ej annat anges är samtliga priser som F S Data refererar till angivna exkl moms. Detta gäller på denna webbplats såväl som i alla övrig sammanhang.

5. Tjänster och övrigt som ingår i respektive konto/tjänst finns publicerat på denna webbplats. Utökat utrymme, trafikkapacitet och övriga tilläggstjänster kan normalt aktiveras till kontot. Kostnad för detta debiteras med vid varje tillfälle gällande prissättning. Prisändring aviseras minst 30 dagar i förväg på denna webbplats.

6. Www-gäst är själv helt ansvarig för innehållet i sitt www-utrymme, F S Data har inget ansvar för innehållet. Www-gästen får använda utrymmet för valfritt ändamål med följande undantag:

  • Innehållet får inte bryta mot gällande lagstiftning.
  • Innehållet eller utnyttjandet av webbplatsen och därtill hörande resurser får inte bryta mot vedertagen så kallad "netiquette". Massutskick av e-post till mottagare som ej beställt detta (så kallad "spam") är till exempel inte tillåten.
  • F S Data, övriga kunder/konto eller annan får ej skadas eller utsättas för någon form av sabotage.


7. Om någon eller flera av ovanstående punkter överträds har F S Data rätt att med omedelbar verkan avstänga www-gästen från www-hotellet. Www-gästen är ansvarig för sitt innehåll och övrigt beteende oavsett om detta sker med uppsåt eller av oförstånd.

8. F S Data förbinder sig att www-utrymmet och kontot ska vara tillgängligt och fungerande minst 99,9% av den abonnerade tiden. Om www-utrymmet är tillgängligt mindre tid, minskas månadsavgiften med 1/725-del för varje påbörjad timme som www-utrymmet ej är tillgängligt (utöver 0,1 %). Prisreduktion och tillgänglighetsgaranti är årsbaserat. Några ytterligare ersättnings- eller skadeståndsanspråk kan ej ställas mot F S Data vid otillgängligt eller obrukbart www-utrymme. F S Data kan aldrig åläggas att ersätta större belopp per månad än motsvarande månadsavgift. Om felet ligger utanför F S Data:s möjlighet till kontroll och felavhjälpning utgår ingen ersättning. Det åligger www-gästen att själv påtala otillgängligt www-utrymme samt ersättningsanspråk för detta (enligt punkt 8).

9. Till www-utrymmet finns också normalt möjlighet till mottagning och sändning av e-post. E-posttjänsten är avsedd för kundens eget bruk för personer eller funktioner med koppling till kunden. Tjänster kring e-post kan utökas och förändras allt eftersom tekniken förbättras och förändras. FS Data förbehåller sig rätten att begränsa e-posttjänsten vid uppenbart missbruk. Tillgängliga tjänster till respektive konto/tjänst finns publicerade på denna webbplats. Några skadestånds- eller andra ersättningsanspråk kan ej ställas mot F S Data för funktionsstörningar, förändringar, begränsningar eller liknande  beträffande e-posttjänsten.

10. Funktionsstörningar på webbhotellkonto kan felanmälas till F S Data:s support. Support finns tillgänglig enligt vid var tid gällande information på F S Data:s webbplats. Vid felanmälan som visar sig bero på felaktigt användande av webbkonto, t ex programmeringsfel, förbehåller sig F S Data rätten att debitera felsöknings- och/eller felavhjälpningskostnad enligt gällande timersättning.

11. Ersättning från FS Data och/eller Nordreg är begränsad till maximalt motsvarande belopp som respektive levererad tjänst debiteras till kund. Högre belopp än det som faktureras kund för tjänst kan aldrig ersättas oavsett typ av skada, defekt eller brist i leverans eller andra problem. Indirekt skada ersätts ej. Kund har ej rätt att kvittera en skuld mot en fodran gentemot FS Data.

12. Om F S Data ska ansöka och registrera domännamn hos II-stiftelsen eller annan motsvarande myndighet eller organisation som administrerar domännamn (toppdomännamnsadministratör), ansöker F S Data om namnet åt www-gästen. Det åligger www-gästen att själv försäkra sig om rättigheten till det domännamn han önskar. F S Data har inget ansvar för konsekvenser orsakade av namnansökningar som toppdomännamnsadministratören inte godkänner eller vid senare tillfälle återtar. II-stiftelsen´s regler för domännamn finns på www.iis.se. Om toppdomännamnsadministratör debiterar eller beslutar att debitera registrerings- eller annan avgift (till exempel periodavgift) för domännamnsregistreringar åligger det www-gästen att själv betala denna avgift.

13. Konto/tjänster får normalt överlåtas till annan men först efter godkännande från F S Data.

14. F S Data har inget ansvar för upprätthållande av www-hotellet om dess möjligheter inskränks av annan part, till exempel myndighetsbeslut.

15. Webbhotellkonto levereras med 30 dagars öppet köp. Villkor för detta gäller enligt Öppet köp. I övrigt gäller om www-gäst är privatperson Distansavtalslagen. Www-gäst accepterar att F S Data påbörjar utförande av tjänst under ångerfristen (Distans- och hemförsäljningslag 2005:59 §4) med primärt syfte att påskynda leverans av tjänst. I det fall detta ej önskas måste särskilt meddelade lämnas av www-gäst till F S Data i samband med beställning att www-gäst accepterar minst 14 dagars leveranstid av samtliga tjänster.

16. Samtliga uppgifter på vår webbplats med reservation för eventuella tryckfel samt att villkor och priser för externa tjänster kan ändras utan föregående avisering (till exempel domännamnskostnader och villkor för domännamnsregistrering till toppdomännamnsadministratör).

17. Innehållet i detta avtal kan ändras av F S Data och meddelas då www-gästen senast 30 dagar innan det nya innehållet träder i kraft. Detta meddelas genom information på denna webbplats.

Produkt